หน้า 2 จากทั้งหมด 58 หน้า

แพทย์ประจำ สาขาวิชาจักษุวิทยา

เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

จนกว่าจะได้ผู้ผ่านการคัดเลือก

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 16:00:00 น. จนกว่าจะได้ผู้ผ่านการคัดเลือก

เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง

เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

จนกว่าจะได้ผู้ผ่านการคัดเลือก

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10:00:00 น. จนกว่าจะได้ผู้ผ่านการคัดเลือก

พยาบาลหอผู้ป่วยใน

เปิดรับจำนวน 23 อัตรา

ปิดรับสมัคร 23 มกราคม 2567 เวลา 23:55:00 น.
ผู้ช่วยพยาบาล

เปิดรับจำนวน 4 อัตรา

ปิดรับสมัคร 23 มกราคม 2567 เวลา 23:55:00 น.
ทันตแพทย์ใช้ทุน

เปิดรับจำนวน 5 อัตรา

ปิดรับสมัคร 15 มกราคม 2567 เวลา 23:55:00 น.
พนักงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

เปิดรับจำนวน 2 อัตรา

ปิดรับสมัคร 23 มกราคม 2567 เวลา 23:55:00 น.
พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย

เปิดรับจำนวน 5 อัตรา

ปิดรับสมัคร 23 มกราคม 2567 เวลา 23:55:00 น.
พยาบาลหอผู้ป่วยวิกฤต

เปิดรับจำนวน 2 อัตรา

ปิดรับสมัคร 23 มกราคม 2567 เวลา 23:55:00 น.
พยาบาลห้องสวนหัวใจและหลอดเลือด

เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

ปิดรับสมัคร 23 มกราคม 2567 เวลา 23:55:00 น.
พยาบาลวิชาชีพ แผนกผู้ป่วยนอกกลุ่ม 1

เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

ปิดรับสมัคร 23 มกราคม 2567 เวลา 23:55:00 น.
ตำแหน่ง แพทย์ประจำ สาขาวิชาจักษุวิทยา 1 อัตรา
เปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 16:00:00 น. จนกว่าจะได้ผู้ผ่านการคัดเลือก

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง 1 อัตรา
ปิดรับสมัครแล้ว

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10:00:00 น. จนกว่าจะได้ผู้ผ่านการคัดเลือก

ตำแหน่ง พยาบาลหอผู้ป่วยใน 23 อัตรา
ปิดรับสมัครแล้ว

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 21:00:00 น. ถึง 23 มกราคม 2567 เวลา 23:55:00 น.

ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล 4 อัตรา
ปิดรับสมัครแล้ว

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 14:00:00 น. ถึง 23 มกราคม 2567 เวลา 23:55:00 น.

ตำแหน่ง ทันตแพทย์ใช้ทุน 5 อัตรา
ปิดรับสมัครแล้ว

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 16:00:00 น. ถึง 15 มกราคม 2567 เวลา 23:55:00 น.

ตำแหน่ง พนักงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 2 อัตรา
ปิดรับสมัครแล้ว

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 14:00:00 น. ถึง 23 มกราคม 2567 เวลา 23:55:00 น.

ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย 5 อัตรา
ปิดรับสมัครแล้ว

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 14:00:00 น. ถึง 23 มกราคม 2567 เวลา 23:55:00 น.

ตำแหน่ง พยาบาลหอผู้ป่วยวิกฤต 2 อัตรา
ปิดรับสมัครแล้ว

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 14:00:00 น. ถึง 23 มกราคม 2567 เวลา 23:55:00 น.

ตำแหน่ง พยาบาลห้องสวนหัวใจและหลอดเลือด 1 อัตรา
ปิดรับสมัครแล้ว

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 14:00:00 น. ถึง 23 มกราคม 2567 เวลา 23:55:00 น.

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ แผนกผู้ป่วยนอกกลุ่ม 1 1 อัตรา
ปิดรับสมัครแล้ว

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 14:00:00 น. ถึง 23 มกราคม 2567 เวลา 23:55:00 น.

หน้า 2 จากทั้งหมด 58 หน้า ตำแหน่งงานทั้งหมด 579 ตำแหน่ง