หน้า 1 จากทั้งหมด 42 หน้า

เภสัชกร

เปิดรับจำนวน 2 อัตรา

ปิดรับสมัคร 31 ธันวาคม 2565 เวลา 23:55:00 น.
เจ้าหน้าที่ธุรการ(เลขานุการ) แผนกสำนักงานผู้อำนวยการ

เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

ปิดรับสมัคร 4 ธันวาคม 2565 เวลา 23:55:00 น.
ผู้ช่วยพยาบาล แผนกอายุรกรรม

เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

ปิดรับสมัคร 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23:55:00 น.
พยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ แผนกป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

ปิดรับสมัคร 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23:55:00 น.
พยาบาลวิชาชีพ แผนกสูตินรีเวช

เปิดรับจำนวน 4 อัตรา

ปิดรับสมัคร 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23:55:00 น.
พยาบาลวิชาชีพ แผนกศัลยกรรม

เปิดรับจำนวน 10 อัตรา

ปิดรับสมัคร 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23:55:00 น.
พยาบาลวิชาชีพ แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

ปิดรับสมัคร 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23:55:00 น.
พยาบาลวิชาชีพ แผนกกุมารเวชกรรม

เปิดรับจำนวน 6 อัตรา

ปิดรับสมัคร 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23:55:00 น.
พยาบาลวิชาชีพ แผนกหอผู้ป่วยพิเศษ

เปิดรับจำนวน 3 อัตรา

ปิดรับสมัคร 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23:55:00 น.
พยาบาลวิชาชีพ แผนกอายุรกรรม

เปิดรับจำนวน 4 อัตรา

ปิดรับสมัคร 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23:55:00 น.
ตำแหน่ง เภสัชกร 2 อัตรา
เปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 13:00:00 น. ถึง 31 ธันวาคม 2565 เวลา 23:55:00 น.

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ(เลขานุการ) แผนกสำนักงานผู้อำนวยการ 1 อัตรา
ปิดรับสมัครแล้ว

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:00:00 น. ถึง 4 ธันวาคม 2565 เวลา 23:55:00 น.

ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล แผนกอายุรกรรม 1 อัตรา
ปิดรับสมัครแล้ว

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:00:00 น. ถึง 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23:55:00 น.

ตำแหน่ง พยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ แผนกป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ 1 อัตรา
ปิดรับสมัครแล้ว

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:00:00 น. ถึง 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23:55:00 น.

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ แผนกสูตินรีเวช 4 อัตรา
ปิดรับสมัครแล้ว

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:00:00 น. ถึง 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23:55:00 น.

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ แผนกศัลยกรรม 10 อัตรา
ปิดรับสมัครแล้ว

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:00:00 น. ถึง 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23:55:00 น.

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ 1 อัตรา
ปิดรับสมัครแล้ว

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:00:00 น. ถึง 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23:55:00 น.

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ แผนกกุมารเวชกรรม 6 อัตรา
ปิดรับสมัครแล้ว

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:00:00 น. ถึง 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23:55:00 น.

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ แผนกหอผู้ป่วยพิเศษ 3 อัตรา
ปิดรับสมัครแล้ว

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:00:00 น. ถึง 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23:55:00 น.

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ แผนกอายุรกรรม 4 อัตรา
ปิดรับสมัครแล้ว

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:00:00 น. ถึง 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23:55:00 น.

หน้า 1 จากทั้งหมด 42 หน้า ตำแหน่งงานทั้งหมด 417 ตำแหน่ง