หน้า 1 จากทั้งหมด 58 หน้า

แพทย์เพิ่มพูนทักษะ

เปิดรับจำนวน 5 อัตรา

ปิดรับสมัคร 10 มีนาคม 2567 เวลา 23:55:00 น.
แพทย์ใช้ทุน

เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

ปิดรับสมัคร 11 มีนาคม 2567 เวลา 23:55:00 น.
เจ้าหน้าที่ตรวจรับและบริหารสัญญา แผนกจัดซื้อและพัสดุกลาง

เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

ปิดรับสมัคร 3 มีนาคม 2567 เวลา 23:55:00 น.
เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงานศูนย์สุขภาพช่องปาก

เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

ปิดรับสมัคร 3 มีนาคม 2567 เวลา 23:55:00 น.
นักสังคมสงเคราะห์ แผนกหลักประกันสุขภาพ

เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

ปิดรับสมัคร 3 มีนาคม 2567 เวลา 23:55:00 น.
พยาบาลวิจัย แผนกวิจัยคลินิก

เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

ปิดรับสมัคร 3 มีนาคม 2567 เวลา 23:55:00 น.
นักรังสีเทคนิค

เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

จนกว่าจะได้ผู้ผ่านการคัดเลือก

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08:45:00 น. จนกว่าจะได้ผู้ผ่านการคัดเลือก

เภสัชกร

เปิดรับจำนวน 2 อัตรา

จนกว่าจะได้ผู้ผ่านการคัดเลือก

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08:45:00 น. จนกว่าจะได้ผู้ผ่านการคัดเลือก

นักเทคนิคการแพทย์

เปิดรับจำนวน 2 อัตรา

จนกว่าจะได้ผู้ผ่านการคัดเลือก

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08:45:00 น. จนกว่าจะได้ผู้ผ่านการคัดเลือก

ผู้ช่วยทันตแพทย์

เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

ปิดรับสมัคร 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 23:55:00 น.
ตำแหน่ง แพทย์เพิ่มพูนทักษะ 5 อัตรา
เปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 15:00:00 น. ถึง 10 มีนาคม 2567 เวลา 23:55:00 น.

ตำแหน่ง แพทย์ใช้ทุน 1 อัตรา
เปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 15:00:00 น. ถึง 11 มีนาคม 2567 เวลา 23:55:00 น.

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจรับและบริหารสัญญา แผนกจัดซื้อและพัสดุกลาง 1 อัตรา
ปิดรับสมัครแล้ว

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10:00:00 น. ถึง 3 มีนาคม 2567 เวลา 23:55:00 น.

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงานศูนย์สุขภาพช่องปาก 1 อัตรา
ปิดรับสมัครแล้ว

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10:00:00 น. ถึง 3 มีนาคม 2567 เวลา 23:55:00 น.

ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ แผนกหลักประกันสุขภาพ 1 อัตรา
ปิดรับสมัครแล้ว

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10:00:00 น. ถึง 3 มีนาคม 2567 เวลา 23:55:00 น.

ตำแหน่ง พยาบาลวิจัย แผนกวิจัยคลินิก 1 อัตรา
ปิดรับสมัครแล้ว

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10:00:00 น. ถึง 3 มีนาคม 2567 เวลา 23:55:00 น.

ตำแหน่ง นักรังสีเทคนิค 1 อัตรา
เปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08:45:00 น. จนกว่าจะได้ผู้ผ่านการคัดเลือก

ตำแหน่ง เภสัชกร 2 อัตรา
เปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08:45:00 น. จนกว่าจะได้ผู้ผ่านการคัดเลือก

ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา
เปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08:45:00 น. จนกว่าจะได้ผู้ผ่านการคัดเลือก

ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา
ปิดรับสมัครแล้ว

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 16:00:00 น. ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 23:55:00 น.

หน้า 1 จากทั้งหมด 58 หน้า ตำแหน่งงานทั้งหมด 579 ตำแหน่ง