หน้า 1 จากทั้งหมด 35 หน้า

เภสัชกร

เปิดรับจำนวน 2 อัตรา

ปิดรับสมัคร 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:55:00 น.
นักเทคนิคการแพทย์

เปิดรับจำนวน 2 อัตรา

ปิดรับสมัคร 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:55:00 น.
ทันตแพทย์ (เฉพาะทาง)

เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

ปิดรับสมัคร 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:55:00 น.
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

ปิดรับสมัคร 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:55:00 น.
นักวิชาการการศึกษา

เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

ปิดรับสมัคร 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:55:00 น.
นักวิชาการสาธารณสุข

เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

ปิดรับสมัคร 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:55:00 น.
พยาบาลวิชาชีพ แผนกเครือข่ายบริการปฐมภูมิ

เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

ปิดรับสมัคร 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:55:00 น.
ผู้ช่วยพยาบาล แผนกเครือข่ายบริการปฐมภูมิ

เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

ปิดรับสมัคร 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:55:00 น.
เจ้าพนักงานเวชสถิติ

เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

ปิดรับสมัคร 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:55:00 น.
วิสัญญีพยาบาล

เปิดรับจำนวน 4 อัตรา

ปิดรับสมัคร 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:55:00 น.
ตำแหน่ง เภสัชกร 2 อัตรา
เปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:40:00 น. ถึง 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:55:00 น.

ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา
เปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:00:00 น. ถึง 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:55:00 น.

ตำแหน่ง ทันตแพทย์ (เฉพาะทาง) 1 อัตรา
เปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:00:00 น. ถึง 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:55:00 น.

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
เปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:00:00 น. ถึง 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:55:00 น.

ตำแหน่ง นักวิชาการการศึกษา 1 อัตรา
เปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:00:00 น. ถึง 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:55:00 น.

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
เปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:00:00 น. ถึง 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:55:00 น.

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ แผนกเครือข่ายบริการปฐมภูมิ 1 อัตรา
เปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:00:00 น. ถึง 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:55:00 น.

ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล แผนกเครือข่ายบริการปฐมภูมิ 1 อัตรา
เปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:00:00 น. ถึง 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:55:00 น.

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ 1 อัตรา
เปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:00:00 น. ถึง 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:55:00 น.

ตำแหน่ง วิสัญญีพยาบาล 4 อัตรา
เปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 16:00:00 น. ถึง 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:55:00 น.

หน้า 1 จากทั้งหมด 35 หน้า ตำแหน่งงานทั้งหมด 343 ตำแหน่ง