หน้า 1 จากทั้งหมด 54 หน้า

วิสัญญีแพทย์

เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

ปิดรับสมัคร 30 เมษายน 2566 เวลา 23:55:00 น.
แพทย์ใช้ทุน

เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

ปิดรับสมัคร 30 กันยายน 2566 เวลา 23:55:00 น.
แพทย์เพิ่มพูนทักษะ

เปิดรับจำนวน 16 อัตรา

ปิดรับสมัคร 30 กันยายน 2566 เวลา 23:55:00 น.
เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงานการแพทย์และเทคนิคบริการ

เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

ปิดรับสมัคร 5 ตุลาคม 2566 เวลา 23:55:00 น.
เจ้าหน้าที่บัญชี แผนกบัญชี

เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

ปิดรับสมัคร 5 ตุลาคม 2566 เวลา 23:55:00 น.
นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก แผนกหัวใจและหลอดเลือด

เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

จนกว่าจะได้ผู้ผ่านการคัดเลือก

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 17:00:00 น. จนกว่าจะได้ผู้ผ่านการคัดเลือก

นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

จนกว่าจะได้ผู้ผ่านการคัดเลือก

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 11:00:00 น. จนกว่าจะได้ผู้ผ่านการคัดเลือก

พนักงานแผนกจ่ายกลาง

เปิดรับจำนวน 2 อัตรา

ปิดรับสมัคร 19 กันยายน 2566 เวลา 23:55:00 น.
พยาบาลห้องผ่าตัด

เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

ปิดรับสมัคร 19 กันยายน 2566 เวลา 23:55:00 น.
พยาบาลหอผู้ป่วยใน

เปิดรับจำนวน 18 อัตรา

ปิดรับสมัคร 19 กันยายน 2566 เวลา 23:55:00 น.
ตำแหน่ง วิสัญญีแพทย์ 1 อัตรา
เปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 08:00:00 น. ถึง 30 เมษายน 2566 เวลา 23:55:00 น.

ตำแหน่ง แพทย์ใช้ทุน 1 อัตรา
เปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 15:30:00 น. ถึง 30 กันยายน 2566 เวลา 23:55:00 น.

ตำแหน่ง แพทย์เพิ่มพูนทักษะ 16 อัตรา
เปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 15:30:00 น. ถึง 30 กันยายน 2566 เวลา 23:55:00 น.

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงานการแพทย์และเทคนิคบริการ 1 อัตรา
เปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 16:00:00 น. ถึง 5 ตุลาคม 2566 เวลา 23:55:00 น.

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี แผนกบัญชี 1 อัตรา
เปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 16:00:00 น. ถึง 5 ตุลาคม 2566 เวลา 23:55:00 น.

ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก แผนกหัวใจและหลอดเลือด 1 อัตรา
เปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 17:00:00 น. จนกว่าจะได้ผู้ผ่านการคัดเลือก

ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 1 อัตรา
เปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 11:00:00 น. จนกว่าจะได้ผู้ผ่านการคัดเลือก

ตำแหน่ง พนักงานแผนกจ่ายกลาง 2 อัตรา
ปิดรับสมัครแล้ว

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 23:00:00 น. ถึง 19 กันยายน 2566 เวลา 23:55:00 น.

ตำแหน่ง พยาบาลห้องผ่าตัด 1 อัตรา
ปิดรับสมัครแล้ว

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 16:00:00 น. ถึง 19 กันยายน 2566 เวลา 23:55:00 น.

ตำแหน่ง พยาบาลหอผู้ป่วยใน 18 อัตรา
ปิดรับสมัครแล้ว

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 16:00:00 น. ถึง 19 กันยายน 2566 เวลา 23:55:00 น.

หน้า 1 จากทั้งหมด 54 หน้า ตำแหน่งงานทั้งหมด 532 ตำแหน่ง