ปิดรับสมัครแล้ว

ประกาศโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก ครั้งที่ 17-2566

ด้วยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำวิสาหกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • 1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
  • ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามระเบียบข้อบังคับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยบริหารงานบุคคล พ.ศ.2559 ดังต่อไปนี้
  • 1. มีสัญชาติไทย
  • 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร)
  • 3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
  • 4. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
  • 5. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
  • 6. ไม่เป็น หรือ เคยเป็นบุคคลล้มละลาย
  • 7. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
  • 8. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือมีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้
  • 9. ไม่เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคอื่นที่คณะกรรมการกำหนด
  • 10. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกันกับพักงาน หรือพักราชการ
  • 11. ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
  • 12. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นเพราะกระทำผิดวินัย
 • 2.1. ชื่อตำแหน่งงาน แผนก/ฝ่าย จำนวนที่รับสมัคร
  • ชื่อตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย แผนกจักษุ โสต ศอ นาสิก
  • รายละเอียดตำแหน่ง ตามเอกสารประกาศ
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 2. ได้รับหลักสูตรการอบรมการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ (หลักสูตร 6 เดือน) หรือ 3. กรณีมีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาลในด้านช่วยเหลือผู้ป่วย ต้องมีหนังสือรับรองการทำงาน จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 4. หากมีประสบการณ์ การดูแลผู้ป่วยจักษุ โสต ศอ นาสิก จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 5. มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี
  • เปิดรับสมัครจำนวน 1 อัตรา
 • 3. กำหนดการรับสมัคร
  • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 15:00:00 น. ถึง 15 มีนาคม 2566 เวลา 23:55:00 น.
 • 4. วิธีการสมัคร
 • 5. เอกสารและหลักฐาน
  • ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อสำเนาถูกต้องทุกฉบับ และดำเนินการสแกน(Scan) เอกสารเพื่อแนบเข้าระบบสมัครงานดังนี้
  • 1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว
  • 2. สำเนาปริญญาบัตร สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) และสำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ
  • 3. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ,สำเนาประกาศนียบัตรตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ
  • 5. สำเนาทะเบียนบ้าน
  • 6. สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางการทหาร (สด.8 หรือ สด.43) (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย)
  • 7. ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในใบสมัครไม่ตรงกับหลักฐาน ให้ส่งสำเนาหลักฐานการแก้ไขนั้น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล , ทะเบียนสมรส
  • 8. ใบรับรองการทำงานจากที่ทำงานเดิม (ถ้ามี) หน่วยงานละ 1 ฉบับ
  • 9. ในกรณีเคยเป็นผู้ต้องคดี อาทิ คดียาเสพติดให้โทษ หรืออื่น ๆ ต้องนำ เอกสาร / หลักฐาน / หนังสือแสดงว่าคำพิพากษาหรือคำสั่งสิ้นสุด หรือหนังสือรับรองจากสำนักงานคุมประพฤติ
 • 6. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
  • แผนกบริหารทรัพยากรมนุษย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทรศัพท์ 0-4437-6555 ต่อ 6776, 6683 (ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00น.) E-mail: piyanoot.ho@g.sut.ac.th
 • สำเนาหนังสือประกาศงานต้นฉบับ

ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 10:17:15 น.

ปิดรับสมัครแล้ว