ปิดรับสมัครแล้ว

ประกาศโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เรื่อง ประกาศ รับสมัคร ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 25

ด้วยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • 1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
  • ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามระเบียบโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยงานบุคคล ดังนี้
  • 1. มีสัญชาติไทย
  • 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร)
  • 3. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
  • 4. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
  • 5. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
  • 6. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีกาย หรือใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้
  • 7. ไม่เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง
  • 8. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกพักงาน พักราชการหรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราว ในลักษณะเดียวกันกับพนักงาน หรือพักราชการ
  • 9. ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดละหุโทษ
  • 10. ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นเพราะกระทำผิดวินัย
  • 11. กรณีเคยเป็นผู้ต้องคดี อาทิ คดียาเสพติดให้โทษ หรืออื่น ๆ ต้องนำ เอกสาร/ หลักฐาน/ หนังสือแสดงว่าคำพิพากษาหรือคำสั่งสิ้นสุด หรือหนังสือรับรองจากสำนักงานคุมประพฤติมาแนบกับระบบสมัครงาน
 • 2. ตำแหน่ง
  • เจ้าหน้าที่ธุรการ แผนกจ้างเหมาบริการ
 • 3. รายละเอียดตำแหน่ง
  • 1. จัดการเอกสารและข้อมูลที่สำคัญเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของแผนก/หน่วยงาน 2. จัดทำบัญชีควบคุมการใช้ Set Supply วัสดุสิ้นเปลือง และสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นประจำทุกเดือน 3. ตรวจสอบ และประเมินงานรักษาความสะอาด งานรักษาความปลอดภัย งานซักรีด งานขนส่งงานบริการรถรับ-ส่ง และงานห้องพยาธิวิทยากายวิภาค ให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจในการบริการ 4. จัดสรรหา และดูแลรักษาวัสดุสิ้นเปลือง ครุภัณฑ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของแผนก ให้เกิดการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 5. จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดให้มีการประเมินผลทุกเดือนพร้อมทั้งตั้งเกณฑ์การประเมินผลตามที่กำหนดและส่งผลการประเมินให้กับบริษัทรับจ้างเหมาภายนอกทราบหากไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงต่อไป 6. ติดต่อประสานงานกระบวนการขนส่งภายในรพ. 7. ประชุมร่วมกับทีมผู้ประสานงาน และทีมผู้บริหารของบริษัทรับจ้างเหมาภายนอก (งานรักษาความสะอาด งานรักษาความปลอดภัย และงานห้องพยาธิวิทยากายวิภาค) รวมถึงพนักงานให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาจ้าง 8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
 • 4. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • 1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี 2. วุฒิปริญญาตรี (ทุกสาขา) 3. มีทักษะด้านงานบริหารจัดการเป็นอย่างดี 4. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีเพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพ 5. ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่เพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน 6. มีทักษะการสื่อสาร และการประสานงานที่ดี 7. มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน 8. มีความรับผิดชอบในงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 • 5. อัตรา
  • เปิดรับสมัครจำนวน 1 อัตรา
 • 6. กำหนดการรับสมัคร
  • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 08:00:00 น. ถึง 31 สิงหาคม 2564 เวลา 23:55:00 น.
 • 7. วิธีการสมัคร
  • สมัครงานผ่านระบบสมัครงานออนไลน์ได้ที่ jobs.suth.go.th
 • 8. เอกสารและหลักฐาน
  • ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อ สำเนาถูกต้อง ทุกฉบับ และดำเนินการ scan เอกสารเพื่อแนบเข้าระบบสมัครงาน มีดังนี้
  • 1. รูปถ่ายผู้สมัครหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว
  • 2. สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records)
  • 3. หนังสือสำคัญรับรองคุณวุฒิ
  • 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
  • 5. สำเนาทะเบียนบ้าน
  • 6. สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางการทหาร (สด.8, สด.43)
  • 7. ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในใบสมัครไม่ตรงกับหลักฐาน การสมัครในข้อ 7.2 หรือ7.3 ให้ส่งสำเนาหลักฐานการแก้ไขนั้น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ใบทะเบียนสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) และใบ สด.8 หรือใบ สด.9 หรือใบ สด.43 (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย)
  • 8. ใบรับรองการทำงานจากที่ทำงานเดิม (ถ้ามี) หน่วยงานละ 1 ฉบับ
  • 9. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)
 • 9. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
  • แผนกทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หมายเลขโทรศัพท์ 044-376555 ต่อ 6776 (ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.)
 • 10. สำเนาหนังสือประกาศงานต้นฉบับ

ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 14:05:28 น.

ปิดรับสมัครแล้ว