ปิดรับสมัครแล้ว

ประกาศโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เรื่อง ประกาศรับสมัคร ปีงบประมาณ2564 ครั้งที่24

ด้วยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำวิสาหกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • 1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
  • ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามระเบียบข้อบังคับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยบริหารงานบุคคล พ.ศ.2559 ดังต่อไปนี้
  • 1. มีสัญชาติไทย
  • 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร)
  • 3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
  • 4. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
  • 5. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
  • 6. ไม่เป็น หรือ เคยเป็นบุคคลล้มละลาย
  • 7. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
  • 8. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือมีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้
  • 9. ไม่เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคอื่นที่คณะกรรมการกำหนด
  • 10. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกันกับพักงาน หรือพักราชการ
  • 11. ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
  • 12. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นเพราะกระทำผิดวินัย
 • 2.1. ชื่อตำแหน่งงาน แผนก/ฝ่าย จำนวนที่รับสมัคร
  • ชื่อตำแหน่ง พนักงานซักรีด (Part Time) แผนกจ้างเหมาบริการ
  • รายละเอียดตำแหน่ง 1. คัดแยกผ้าเปื้อน และตรวจสอบนับจำนวนผ้าเปื้อน 2. ดำเนินการชั่งน้ำหนักของผ้าเปื้อนและผ้าติดเชื้อประจำวัน 3. ประจำห้องอบผ้า เพื่อนำผ้าที่ปั่นหมาดส่งเข้าตู้อบแห้ง 4. ดำเนินการชั่งน้ำหนักของผ้าสะอาด 5. ประจำห้องรีดผ้า เพื่อทำการรีดผ้าให้เรียบ และให้อยู่ในสภาพพร้อมต่อการใช้งาน 6. จัดผ้าสะอาด ส่งแผนก OR , วิสัญญี , IPD และ OPD 7. จัดผ้าเพิ่มระหว่างวัน ตามระบบ Job Request 8. จัดผ้าเพื่อเตรียมจัดส่งในเช้าวันถัดไป 9. พับผ้าเขียวทั้งหมดและแพคห่อผ้าปราศจากเชื้อส่ง CSSD 10. ตรวจสอบความเรียบร้อยของผ้าเขียว OR , Cath Lab ประจำวัน 11. ปฏิบัติงานทุกวัน วันจันทร์ – วันอาทิตย์ (หยุดคนละ ๑ วัน/สัปดาห์)
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. เพศชาย/เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี 2. วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทุกสาขา) 3. สามารถเรียนรู้ และปฏิบัติตามแผนงานซักรีดได้อย่างถูกต้อง 4. มีทักษะการสื่อสารที่ดี 5. มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน 6. มีใจรักงานด้านซักรีดเป็นอย่างดี 7. มีความต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน 8. มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทนต่องาน และสิ่งแวดล้อมในสภาวะที่กดดันได้ดี 9. มีความรับผิดชอบในงานตามที่ได้รับมอบหมาย
  • เปิดรับสมัครจำนวน 3 อัตรา
 • 3. กำหนดการรับสมัคร
  • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 08:00:00 น. ถึง 20 สิงหาคม 2564 เวลา 23:55:00 น.
 • 4. วิธีการสมัคร
 • 5. เอกสารและหลักฐาน
  • ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อสำเนาถูกต้องทุกฉบับ และดำเนินการสแกน(Scan) เอกสารเพื่อแนบเข้าระบบสมัครงานดังนี้
  • 1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว
  • 2. สำเนาปริญญาบัตร สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) และสำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ
  • 3. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ,สำเนาประกาศนียบัตรตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ
  • 5. สำเนาทะเบียนบ้าน
  • 6. สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางการทหาร (สด.8, สด.9)
  • 7. ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในใบสมัครไม่ตรงกับหลักฐาน ให้ส่งสำเนาหลักฐานการแก้ไขนั้น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล , ทะเบียนสมรส และ สด.8 หรือใบ สด.9 หรือใบสด.43 (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย)
  • 8. ใบรับรองการทำงานจากที่ทำงานเดิม (ถ้ามี) หน่วยงานละ 1 ฉบับ
  • 9. ในกรณีเคยเป็นผู้ต้องคดี อาทิ คดียาเสพติดให้โทษ หรืออื่น ๆ ต้องนำ เอกสาร / หลักฐาน / หนังสือแสดงว่าคำพิพากษาหรือคำสั่งสิ้นสุด หรือหนังสือรับรองจากสำนักงานคุมประพฤติ
 • 6. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
  • แผนกบริหารทรัพยากรมนุษย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทรศัพท์ 0-4437-6555 ต่อ 6776, 6683 (ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00น.) E-mail: piyanoot.ho@g.sut.ac.th
 • สำเนาหนังสือประกาศงานต้นฉบับ

ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 07:40:36 น.

ปิดรับสมัครแล้ว