ปิดรับสมัครแล้ว

ประกาศโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เรื่อง ประกาศรับสมัคร ปีงบประมาณ2564 ครั้งที่22

ด้วยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • 1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
  • ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามระเบียบโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยงานบุคคล ดังนี้
  • 1. มีสัญชาติไทย
  • 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร)
  • 3. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
  • 4. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
  • 5. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
  • 6. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีกาย หรือใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้
  • 7. ไม่เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง
  • 8. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกพักงาน พักราชการหรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราว ในลักษณะเดียวกันกับพนักงาน หรือพักราชการ
  • 9. ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดละหุโทษ
  • 10. ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นเพราะกระทำผิดวินัย
  • 11. กรณีเคยเป็นผู้ต้องคดี อาทิ คดียาเสพติดให้โทษ หรืออื่น ๆ ต้องนำ เอกสาร/ หลักฐาน/ หนังสือแสดงว่าคำพิพากษาหรือคำสั่งสิ้นสุด หรือหนังสือรับรองจากสำนักงานคุมประพฤติมาแนบกับระบบสมัครงาน
 • 2. ตำแหน่ง
  • นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก แผนกห้องผ่าตัด
 • 3. รายละเอียดตำแหน่ง
  • 1. ปฏิบัติงานควบคุมเครื่องหัวใจและปอดเทียมขณะผ่าตัดหัวใจ 2. ปฏิบัติงานควบคุมเครื่องมืออื่นๆและจัดเตรียมอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับงานเทคโนโลยีหัวใจและปอดเทียม ได้แก่ ECMO , IABP , Temporary pacemaker , cell saver เป็นต้น 3. ปฏิบัติงานตาม ภาวะฉุกเฉิน ( Emergency ) ในผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ 4. จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องหัวใจและปอดเทียม อุปกรณ์ประกอบสายยางชนิดต่างๆ อุปกรณ์เครื่องควบคุมอุณหภูมิ สารน้ำ ยา สารละลายที่ประกอบการใช้งานในการผ่าตัดหัวใจ และอุปกรณ์ เวชภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 5. ดูแลตรวจเช็คจำนวน จัดเตรียมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับลิ้นหัวใจเทียม ให้เพียงพอต่อการใช้งาน 6. ดูแลตรวจเช็คจำนวนอุปกรณ์หรือเวชภัณฑ์ต่างๆ สารน้ำ ยา สารละลายที่ประกอบการใช้งานในการผ่าตัดหัวใจ ที่เกี่ยวข้องจากคลังเวชภัณฑ์ 7. ล้างทำความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการผ่าตัดหัวใจในส่วนของนักปฏิบัติการเครื่องหัวใจและปอดเทียม พร้อมส่งอุปกรณ์อบแก๊ส ( EO gas ) เพื่อให้ปราศจากเชื้อ 8. ตรวจเลือดผู้ป่วย เช่น Blood gas , ACT เป็นต้น ในขณะผ่าตัดหัวใจ 9. ตรวจรับพัสดุ เวชภัณฑ์ อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานนักปฏิบัติการเครื่องหัวใจและปอดเทียม 10. ติดต่อผู้แทนบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ต่างๆ เพื่อจัดหาเวชภัณฑ์ที่จำเป็นและต้องใช้ในงานผ่าตัดหัวใจ 11. ดูแลรักษาความเรียบร้อยของเครื่องมือต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานผ่าตัดหัวใจ ให้มีพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 12. เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเข้ารับการผ่าตัดหัวใจเพื่อเป็นฐานข้อมูลในหน่วยงานศัลยศาสตร์หัวใจ หลอดเลือดและทรวงอก 13. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย เช่น งานประชุม สัมนา งานส่วนรวมอื่นๆของโรงพยาบาล
 • 4. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 2. มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษพอสมควร 3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ทุพพลภาพ 4. มีความรับผิดชอบสูง มีทักษะในการทำงานเป็นทีม สามารถติดต่อสื่อสารและประสานงานกับบุคลากรต่างๆในห้องผ่าตัดและบุคลากรภายนอก 5. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ใฝ่เรียนรู้และพัฒนาตนเอง 6. เป็นสมาชิกสมาคมนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 7. สามารถพักอาศัยในพื้นที่ได้โดยไม่เป็นอุปสรรคต่องานที่ปฏิบัติ 8. สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ 9. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office
 • 5. อัตรา
  • เปิดรับสมัครจำนวน 1 อัตรา
 • 6. กำหนดการรับสมัคร
  • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 08:00:00 น. ถึง 30 กันยายน 2564 เวลา 23:55:00 น.
 • 7. วิธีการสมัคร
  • สมัครงานผ่านระบบสมัครงานออนไลน์ได้ที่ jobs.suth.go.th
 • 8. เอกสารและหลักฐาน
  • ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อ สำเนาถูกต้อง ทุกฉบับ และดำเนินการ scan เอกสารเพื่อแนบเข้าระบบสมัครงาน มีดังนี้
  • 1. รูปถ่ายผู้สมัครหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว
  • 2. สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records)
  • 3. หนังสือสำคัญรับรองคุณวุฒิ
  • 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
  • 5. สำเนาทะเบียนบ้าน
  • 6. สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางการทหาร (สด.8, สด.43)
  • 7. ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในใบสมัครไม่ตรงกับหลักฐาน การสมัครในข้อ 7.2 หรือ7.3 ให้ส่งสำเนาหลักฐานการแก้ไขนั้น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ใบทะเบียนสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) และใบ สด.8 หรือใบ สด.9 หรือใบ สด.43 (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย)
  • 8. ใบรับรองการทำงานจากที่ทำงานเดิม (ถ้ามี) หน่วยงานละ 1 ฉบับ
  • 9. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)
 • 9. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
  • แผนกทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หมายเลขโทรศัพท์ 044-376555 ต่อ 6776 (ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.)
 • 10. สำเนาหนังสือประกาศงานต้นฉบับ

ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 10:03:13 น.

ปิดรับสมัครแล้ว