ปิดรับสมัครแล้ว

ประกาศโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เรื่อง ประกาศรับสมัคร ปีงบประมาณ2564 ครั้งที่18

ด้วยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • 1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
  • ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามระเบียบโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยงานบุคคล ดังนี้
  • 1. มีสัญชาติไทย
  • 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร)
  • 3. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
  • 4. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
  • 5. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
  • 6. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีกาย หรือใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้
  • 7. ไม่เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง
  • 8. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกพักงาน พักราชการหรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราว ในลักษณะเดียวกันกับพนักงาน หรือพักราชการ
  • 9. ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดละหุโทษ
  • 10. ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นเพราะกระทำผิดวินัย
  • 11. กรณีเคยเป็นผู้ต้องคดี อาทิ คดียาเสพติดให้โทษ หรืออื่น ๆ ต้องนำ เอกสาร/ หลักฐาน/ หนังสือแสดงว่าคำพิพากษาหรือคำสั่งสิ้นสุด หรือหนังสือรับรองจากสำนักงานคุมประพฤติมาแนบกับระบบสมัครงาน
 • 2. ตำแหน่ง
  • เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์
 • 3. รายละเอียดตำแหน่ง
  • 1. รับการร้องขอพนักงานใหม่ หรือมาทดแทน 2. จัดหาพนักงานที่มีความรู้ ทักษะ คุณสมบัติที่ตรงตามความต้องการ 3. ประสานงานกับพนักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. จัดหาเครื่องมือในการทดสอบผู้สมัคร (Candidate) 5. แจ้งผลการสัมภาษณ์ และดำเนินการแจ้งขอเสนอการจ้างงาน 6. รับรายงานตัวพนักงานใหม่ 7. เช็คประวัติพนักงานย้อนหลัง 8. จัดทำเอกสารสัญญาจ้างงาน 9. จัดเก็บเอกสารประวัติของพนักงาน 10. ติดตามผลการปฏิบัติงานช่วงทดลองงานของพนักงาน 11. ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 12. ดำเนินการ Exit Interview กรณีพนักงานยื่นขอลาออก 13. จัดทำหนังสือคำสั่ง แต่งตั้ง โอนย้าย ลาออก ของพนักงาน 14. จัดการเอกสารหรือฐานข้อมูลพนักงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุพนักงาน 15. งานจัดเก็บข้อมูลพนักงานและงานเอกสารต่าง ๆ (Personnel Administration)
 • 4. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ , สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2. มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล อย่างน้อย ๓ ปี ขึ้นไป 3. มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้นที่จะใฝ่เรียนรู้และพัฒนาตนเอง 5. มีความมุ่งมั่น อดทนต่อแรงกดดันได้ 6. มีความละเอียดรอบคอบและกล้าตัดสินใจ 7. มีความสามารถในการบริหารจัดการที่ดี 8. มีทักษะการประสานงานและการสื่อสารที่ดี 9. มีพูดจาสุภาพ รู้จักกาลเทศะ และมีทักษะในการเจรจา 10. มีความรู้ ความสามารถในการใช้งาน Microsoft Office : Word, Excel และPowerPoint 11. มีความรู้ความแม่นยำในกฎขององค์กร และเรื่องกฎหมายแรงงาน 12. มีความซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่การงาน
 • 5. อัตรา
  • เปิดรับสมัครจำนวน 1 อัตรา
 • 6. กำหนดการรับสมัคร
  • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 08:00:00 น. ถึง 1 สิงหาคม 2564 เวลา 23:55:00 น.
 • 7. วิธีการสมัคร
  • สมัครงานผ่านระบบสมัครงานออนไลน์ได้ที่ jobs.suth.go.th
 • 8. เอกสารและหลักฐาน
  • ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อ สำเนาถูกต้อง ทุกฉบับ และดำเนินการ scan เอกสารเพื่อแนบเข้าระบบสมัครงาน มีดังนี้
  • 1. รูปถ่ายผู้สมัครหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว
  • 2. สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records)
  • 3. หนังสือสำคัญรับรองคุณวุฒิ
  • 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
  • 5. สำเนาทะเบียนบ้าน
  • 6. สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางการทหาร (สด.8, สด.43)
  • 7. ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในใบสมัครไม่ตรงกับหลักฐาน การสมัครในข้อ 7.2 หรือ7.3 ให้ส่งสำเนาหลักฐานการแก้ไขนั้น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ใบทะเบียนสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) และใบ สด.8 หรือใบ สด.9 หรือใบ สด.43 (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย)
  • 8. ใบรับรองการทำงานจากที่ทำงานเดิม (ถ้ามี) หน่วยงานละ 1 ฉบับ
  • 9. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)
 • 9. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
  • แผนกทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หมายเลขโทรศัพท์ 044-376555 ต่อ 6776 (ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.)
 • 10. สำเนาหนังสือประกาศงานต้นฉบับ

ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 11:56:44 น.

ปิดรับสมัครแล้ว