หน้า 4 จากทั้งหมด 40 หน้า

พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ศูนย์รีเฟอร์และเคลื่อนย้าย

เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

ปิดรับสมัคร 23 สิงหาคม 2565 เวลา 06:55:00 น.
พนักงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ศูนย์รีเฟอร์และเคลื่อนย้าย

เปิดรับจำนวน 2 อัตรา

ปิดรับสมัคร 22 สิงหาคม 2565 เวลา 23:55:00 น.
พนักงานรับ – ส่งวิทยุ แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ศูนย์รีเฟอร์และเคลื่อนย้าย

เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

ปิดรับสมัคร 22 สิงหาคม 2565 เวลา 23:55:00 น.
แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

เปิดรับจำนวน 2 อัตรา

ปิดรับสมัคร 30 กันยายน 2565 เวลา 23:55:00 น.
วิสัญญีพยาบาล

เปิดรับจำนวน 4 อัตรา

ปิดรับสมัคร 30 กันยายน 2565 เวลา 23:55:00 น.
พยาบาลวิชาชีพ แผนกไตเทียม

เปิดรับจำนวน 2 อัตรา

ปิดรับสมัคร 30 กันยายน 2565 เวลา 23:55:00 น.
ทันตแพทย์ (เฉพาะทาง)

เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

ปิดรับสมัคร 30 กันยายน 2565 เวลา 23:55:00 น.
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน

เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

ปิดรับสมัคร 30 กันยายน 2565 เวลา 23:55:00 น.
แพทย์ประจำ - จักษุแพทย์

เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

ปิดรับสมัคร 30 กันยายน 2565 เวลา 23:55:00 น.
แพทย์ประจำ - สูตินรีแพทย์

เปิดรับจำนวน 1 อัตรา

ปิดรับสมัคร 30 กันยายน 2565 เวลา 23:55:00 น.
ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ศูนย์รีเฟอร์และเคลื่อนย้าย 1 อัตรา
ปิดรับสมัครแล้ว

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 15:00:00 น. ถึง 23 สิงหาคม 2565 เวลา 06:55:00 น.

ตำแหน่ง พนักงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ศูนย์รีเฟอร์และเคลื่อนย้าย 2 อัตรา
ปิดรับสมัครแล้ว

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 08:00:00 น. ถึง 22 สิงหาคม 2565 เวลา 23:55:00 น.

ตำแหน่ง พนักงานรับ – ส่งวิทยุ แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ศูนย์รีเฟอร์และเคลื่อนย้าย 1 อัตรา
ปิดรับสมัครแล้ว

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 08:00:00 น. ถึง 22 สิงหาคม 2565 เวลา 23:55:00 น.

ตำแหน่ง แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 2 อัตรา
เปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 16:00:00 น. ถึง 30 กันยายน 2565 เวลา 23:55:00 น.

ตำแหน่ง วิสัญญีพยาบาล 4 อัตรา
เปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 16:00:00 น. ถึง 30 กันยายน 2565 เวลา 23:55:00 น.

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ แผนกไตเทียม 2 อัตรา
เปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:15:00 น. ถึง 30 กันยายน 2565 เวลา 23:55:00 น.

ตำแหน่ง ทันตแพทย์ (เฉพาะทาง) 1 อัตรา
เปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:00:00 น. ถึง 30 กันยายน 2565 เวลา 23:55:00 น.

ตำแหน่ง แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 1 อัตรา
เปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 23:55:00 น. ถึง 30 กันยายน 2565 เวลา 23:55:00 น.

ตำแหน่ง แพทย์ประจำ - จักษุแพทย์ 1 อัตรา
เปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 11:00:00 น. ถึง 30 กันยายน 2565 เวลา 23:55:00 น.

ตำแหน่ง แพทย์ประจำ - สูตินรีแพทย์ 1 อัตรา
เปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 11:00:00 น. ถึง 30 กันยายน 2565 เวลา 23:55:00 น.

หน้า 4 จากทั้งหมด 40 หน้า ตำแหน่งงานทั้งหมด 393 ตำแหน่ง